Posts

Showing posts from March, 2017

Poem: Khomotar Dorp

Poem: Zero-ta Suru Zero Sas

Poem: Jonmo-vumir Ohngkar

Poem: Dharma Manush Mormo

Poem: Dondo Noy Valobasa, Atai Hok Jatir Vasa

Poem: Jonmo-vumir daye